| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

| P | Q | R | S | T | U | V/W | X | Y | Z | � | � | � |


 

A

Adelig gade og g�rd
Adelen havde tit ejendomme i byerne
Deraf fik hovedgaderne ofte deres navne - s�ledes ogs� i Sk�lsk�r, hvor navnet Adelgade med �rene er blevet til Algade.
Kun en af de gamle adelsg�rde ligger tilbage - den p� hj�rnet af Algade og Strandgade. Peder Reedtz' g�rd.
Peder Reedtz havde Sor� og Antvorskov klostre i len fra 1580, i henholdsvis fire og ni �r. Ejede Tygestrup.

Agers�
Beliggende syd-vestlige hj�rne af Sj�lland i Storeb�lt.

Agers� har v�ret beboet i flere tusinde �r. Der ligger en sten med soltegn fra bronzealderen i strandkanten ca. halvvejs mellem havnen og Helleholm.
Der findes rester af 2 langdysser - en nord for Agers� by og resterne af en langdysse syd for Agers� by, denne h�j kaldes "S�lb�ts H�v". P� Egholm findes rester af en dysse.
Agers� er ogs� omtalt i Kong Valdemars jordebog.
I�vrigt henvises til "Agers� i Storeb�lt med nabo�en Om� gennem tiderne" af Axel Garboe.
Der findes endnu, det i �ret 1808 anlagte bef�stningsanl�g, der skulle forsvare indl�bet til Om�-sund under krigen mod  engl�nderne 1807-14.

Agers� F�rgefart 
Sk�lsk�r nr. 1 sejlede fra 1885-94 og nr. 2 sejlede fra 1894-1915.
Sk�lsk�r nr. 3 sejlede fra 1915-1962. Dengang sejlede man fra Sk�lsk�r havn til �erne.
F�rgen, der afl�ste det gamle dampdrevne veteranskib "Skelsk�r", har f�et sit navn efter �en  - "Agers�".
Da Stigsn�s-v�rket blev opf�rt i 1963 fandt man det form�lstjenligt at have sin egen f�rge med direkte anl�b til Stigsn�s, hvor flere �boere havde deres daglige virke.

Agers� - Helligtrekongersaften
En stor fest p� en lille �.
Den 5. januar, alts� Helligtrekongersaften, fordrer skikken at man p� Agers� if�rer sig forkl�dning og g�r fra d�r til d�r og banker p�. Det er vigtigt ikke at blive genkendt.
N�r g�rdlampen er t�ndt er det adgangstegn for den udkl�dte g�st. I 2003 var der ca. 60 bes�gende i l�bet af aftenen.
Yderligere information i "Jul i Sk�lsk�r".

Agers� Kirke
Det er f�rst efter reformationen at der er bygget kirke p� Agers�. F�r m�tte befolkningen sejle til Sk�lsk�r for at komme i kirke. P� nordsiden af Sk�lsk�r Kirke ligger Agers� og Om� kapellerne. De stod �bne ind mod hovedskibene.
Hvorn�r den f�rste kirke stod f�rdig p� Agers� er vanskeligt at sige noget om da alle dokumenter er g�et tabt, men den f�rste pr�st, Christian Lauridsen, kom i 1574. Han var ogs� pr�st p� Om� og boede der.
I 1621 flyttede den f�rste pr�st til Agers� og der har v�ret pr�st siden.
Fra "Jul i Sk�lsk�r 1991".

Agers� Kro
Agers�g�rd - den nuv�rende kro - er oprindelig anlagt som lystg�rd ca. 1703, men er senere ombygget.
Den smukke elme- og lindealle er plantet ca. 1750, den leder fra havnen op til byen ved det idylliske gadek�r; gennem et velbevaret landligt milj� f�rer vejen til Agers�g�rd Kro, der ligger i byens nordlige ende.

Agers� - Mensalhuset
Lille hus ved kirken. Bygget 1772. Mensal betyder kirkens ejendom(jord). P� �en kaldes huset for "ringerhuset". Privat sommerbolig

Agers� - Snede skov
Skoven er fredet i 1941.

Algade 21, Sk�lsk�r
Sk�lsk�r Apotek.
Sk�lsk�r Apotek er oprettet 1805 af apoteker Gerhard Vilhelm Mau der ogs� var postmester.
I 1878-79 opf�rtes den nuv�rende bygning, dog uden 1. salen der f�rst kom p� i 1899.
Efter en gennemgribende ombygning i 1993 fik apoteket Sk�lsk�r byr�ds bygningspris med den begrundelse, at restaureringen er smuk og hensynsfuld og indretningen er sp�ndende.
Apoteket med Svanespringvandet i forgrunden

Amtsplejehjem, Rude
�sterg�rden.
�stervej 34, Rude.

Andersen, Helge Jessen
1915-1969

Pr�st ved Holsteinborg, Hyllested og Venslev kirke.
Far til skuespilleren Ulla Jessen.

Arkiv - Om�
Arkivet er oprettet 13. september 1997. Arkivet er privatejet med en
forening p� omkring 150 medlemmer.
�-arkivets samlinger i overskrifter:
Fyrets historie
Sl�gternes historie med angivelse af personr�kke, begivenheder og billedmateriale.
G�rdenes historier
Opsamling af s�der og skikke gennem �rtier
Kirkens historie
Skolens historie.

Arkiv - Sk�lsk�r Egnshistoriske
Sk�lsk�r Egnshistoriske Arkiv blev oprettet i 1967, og har  gennem �rene modtaget adskillige fine og sp�ndende arkivalier, som hj�lper mange  med bl.a. sl�gtsforskning og meget andet.
Arkivet har til huse, sammen med biblioteket, p� Havnevej 51 i Sk�lsk�r.

Tilbage

Til top af siden