| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

| P | Q | R | S | T | U | V/W | X | Y | Z | | | |F

Film optaget i Sk�lsk�r Kommune:

Baronessen fra benzintanken - Borreby 1960

Guld og gr�nne skove - Om� 1958

G�ngeh�vdingen - Borreby 1961

Historien om Hjortholm - Borreby 1950

Kajs f�dselsdag - 1990

Kongeligt bes�g - Borreby 1954

Landmandsliv - Espe 1965

Paw - Bisserup 1959

Pelle Erobreren - Gl�n� 1987

Sl�gten - Holsteinborg 1978

Sort h�st - Holsteinborg 1993

Sorte Shara - alarm i �sters�en - 1961

Fjordh�j
R�dmandsvej.
Eller Lotz's villa opf�rt 1916 som privatbolig.
1952-1989: Rekonvalescenthjem (Amtets)
I dag er der kur og kursuscenter.

Folkeh�jskole
Sk�lsk�r Folkeh�jskole opstod da Antvorskov H�jskole i tresserne havde pladsproblem og skulle tage stilling til enten en udvidelse eller bygge en helt ny skole. Valget faldt p� det sidste og her kom Sk�lsk�r ind i billedet.
Da afh�ndelsen af de gamle bygninger gik hurtigere end forventet overtog h�jskolen Daneborg i Sk�lsk�r, hvor der var plads til 28 elever. Efter et par �r var opf�relsen af Sk�lsk�r Folkeh�jskole s� vidt fremskreden at det f�rste hold elever kunne tage den i brug i 1973. H�jskolen er smukt placeret ned ad skr�ningen mod fjorden.
Grundet manglende elevtilgang var h�jskolen desv�rre n�d til at lukke i november 2005.

Fredede omr�de i Sk�lsk�r Kommune:
Naturen i kommunen    
Der er store fredede omr�der ved Borreby, �sterhoved g�rd og Holsteinborg gods. Der er Ramsar- og EF-fuglebeskyttelsesomr�der syd og vest for Stigsn�s til og med Sk�lsk�r fjord. Desuden er der oprettet 'Jagt og forstyrrelsesfrie keneomr�der' i Sk�lsk�r fjord og nor, Helleholm Vejle, Agers� og Holsteinborg nor. Ydermere er der sp�ndende natur- og kulturlandskaber ved bl.a. Slagten�s og Kob�kengene. Der er s�ledes mange omr�der, som vi m� arbejde p� at beskytte og bevare.
Mere om de fredede omr�der i Sk�lsk�r Kommune

Jagt og forstyrrelsesfrie kerneomr�der.
I kommunen er der udlagt tre jagt og forstyrrelsesfrie kerneomr�der.

Helleholm Vejle p� Agers�. 1999, 139 ha.

Vildtreservater:
- Basn�s Nor reservatet blev oprettet i 1919 og er dermed Danmarks f�rste vildtreservat. Vandarealet i Basn�s Nor og de landtanger, der adskiller noret fra Sm�landsfarvandet, Feddet p� Seved�, N�bbet og Gl�n� Vesterfed. Land og vandarealet udg�r til sammen 1116 ha
- Den sydlige del af Sk�lsk�r Nor, hvor store m�ngder blish�ns og trold�nder kan iagttages fra stien langs Norvejen. Omr�det t�t ved havnen er isfrit, selv i strenge vintre p.g.a. vandgennemstr�mningen.

Ramsar omr�de
EF-fuglebeskyttelsesomr�de
EF-Habitatsomr�de

Mod nord udg�r Sk�lsk�r Nor og fjord starten p� et stort og vigtigt fuglebeskyttelsesomr�de. Fra de lavvandede omr�der vest for Egholm, Agers� og Om� str�kker omr�det sig frem til Klinteby Klint mod �st. Ogs� Basn�s Nor og Holsteinborg Nor indg�r i omr�det.

Fredede omr�der i Sk�lsk�r.
Den �ldste fredning i kommunen er p� Holsteinborg Gods. Fredningen blev gennemf�rt i 1936 og er p� 276 ha. Det fredede areal ligger syd for kastanieall�en mellem Snedinge hovedg�rd og Bisserup.
Holsteinborg Nor er siden 1999 udlagt som jagt og forstyrrelsesfrit kerneomr�de. I Holsteinborg Nor ligger Orm�, hvor skarven siden begyndelsen af halvfjerdserne har haft redekoloni.

Det st�rste fredede areal i kommunen ligger syd for Sk�lsk�r by, og omfatter Borreby Gods og �sterhovedg�rd. Denne fredning p� godt 900 ha blev gennemf�rt i 1977. Anden del p� ca. 300 ha blev gennemf�rt i 1987 og ber�rte 42 mindre ejendomme.
Interessante lokaliteter i fredningen er Borreby mose, hvor fuglelivet �ret igennem kan betragtes fra vejen gennem mosen, samt Flasken og Feddet, hvortil adgangsforholdene imidlertid er st�rkt begr�nsede.

En r�kke mindre omr�der er ogs� fredede.
M�llebakken, fredet 1931
Kolds Stubbe, fredet 1938
Borgbjerg Banke, fredet 1941
Bevoksning p� Agers�'s �stside, fredet 1947
Snede skov p� Agers�, fredet 1947
De gamle ege p� Egholm, fredet 1947
Kaneh�j, fredet 1963
Kaneh�j Vindm�lle, fredet 1963
Kilde: Danmarks Naturfredningsforening

Frederiksen, Poul Alsing
F�dt 10.12.1930 - D�d 13.12.1998.
Skibsm�gler.
Poul Alsing Frederiksen besk�ftigede sig hele voksenlivet med handel, spedition og shipping. Han blev uddannet indenfor korn- og foderstofbranchen. Efter endt v�rnepligt arbejdede han hos kornfirmaet Gustav Nielsen i K�benhavn.
I 1954 rejste han til Tyskland hvor han supplerede sin uddannelse i Frankfurt og Hamburg.
Efter et ophold i London vendte Poul Alsing Frederiksen tilbage til Hamburg.
To �r senere vendte han tilbage til Sk�lsk�r hvor han startede i faderens, Aage C. Frederiksens skibsm�gler og speditionsfirma.
I begyndelsen af 1960erne var Poul Alsing Frederiksen med til at pr�ge den sp�ndende udvikling der fandt sted p� Stigsn�s - opf�relsen af Gulff Raffinaderiet og Stigsn�sv�rket.
I 1966 bestod Poul Alsing Frederiksen skibsm�glereksamen og samme �r fik han beskikkelse som statsautoriseret skibsm�gler. Efter faderens d�d i 1986 overtog han hele ledelsen af firmaet.

Fritids- og ungdomsklub for de 10-18 �rige.
Oliem�llen, Park All�

Sk�lsk�r Kommune overtog Oliem�llegrunden i 1996 og 1999 kunne man tage den nye klub
i brug.
12. november 2004 var der officiel indvielse af netcaf� i klubben. Netcaf�en er gratis for medlemmer af fritids- og ungdomsklubben.

Frysehuse
I de sogne som er lagt ind under Sk�lsk�r Kommune har der i alt v�ret 17 frysehuse j�vnt fordelt over hele kommunen.
Frysehusene blev stiftet som en andelsbev�gelse i starten af 1950'erne og i slutningen af 1960'erne blev de fleste af dem nedlagt.
Frysehuset i Stubberup, 8 km. syd�st for Sk�lsk�r er som det eneste stadig i brug.

Frysehuset i Stubberup

 Tilbage
                                   

 Til top af siden