| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

| P | Q | R | S | T | U | V/W | X | Y | Z | | | |

O

Oliem�llen, Park All�
Fritids- og ungdomsklub for de 10-18 �rige.
Sk�lsk�r Kommune overtog Oliem�llegrunden i 1996 og 1999 kunne man tage den nye klub
i brug.
12. november 2004 var der officiel indvielse af netcaf� i klubben. Netcaf�en er gratis for medlemmer af fritids- og ungdomsklubben.


Oldtidsminder i Sk�lsk�r kommune:

Agers�: Vrangsbjergvej: Langdysse, omsat med randsten. 1 kammer af 3 sidesten. Nordlig del sl�jfet.
Syd for Agers� by: Det ene gravkammer fra en langdysse.

Basn�s. Ved syd�st kysten af Basn�s skov en boplads fra �rteb�llekulturen.

Baunevej: Ved Hesselby ligger Bauneh�j, der ogs� er en anselig h�j.

Borgbjerg: P� banken Borgbjerg i Boeslunde by er der to gange, 1842 og 1874 op pl�jet guldkar fra yngre bronzealder, i alt 6, nemlig 2 st�rre sk�le, 2 b�gre og 2 �sekar, hvis hanke ender i stiliserede dyrehoveder.
Ud fra �ldre oplysninger har bankens sider v�ret omdannet til afsatser eller skanser, derfor mente forskerne, at bakken havde v�ret en kunstig udformet oldtidshelligdom. Denne teori holdt indtil 1981. Da viste ark�ologiske unders�gelser, at afsatserne p� bakkens sider var en opfyldt voldgrav til en middelalderborg fra 1300 tallet.
Oldtidsguldet og borgen har intet med hinanden at g�re. Navnet Borgbjerg skal tages helt bogstaveligt.

Borgbjergvej: Langes� mose: Ved oprensning af et lille vandhul �st for Langes� mose fandt man i 1838 rester af 2 bronzelurer. Instrumenterne udg�r et par, som er svunget til hver sin side.

Eggeslevmagle: I en mose syd for Eggeslevmagle er fundet en halsring fra f�r romersk jernalder.

Eggeslevmagle: Ved B�slunde: Den anselige langdysse Br�ndestensdysse med d�ksten over kammeret og ca. 40 randsten, samt et dyssekammer
Ved B�slunde er i en mose sammen fundet 7 meget smukt tildannede bred�ggede flinte�kser.

Egholm: Resterne af en dysse. Ved stranden er der fundet en st�beform til Torshammer fra Vikingetiden.

Erdrupvej: Fritst�ende dyssekammer med 3 sidesten og 1 d�ksten.

Espevej: Syd for espe. 2 h�je. Hellekiste i overpl�jet gravh�j. En d�ksten over sydveststenen.

Frankerup: I en mose er gjort et �ldre bronzealderfund, best�ende af 2 store b�lteplader, 2 halskraver, 2 armringe og segl.

Gedehavevej: H�j, i hvis top der ses den �verste del af et stort stenkammer. Langdysse, omsat med randsten. Intet kammer er synligt.

Gerdrup: . I skovene ved Gerdrup en 95 m. lang, men meget st�rkt forstyrret langdysse og 2 sammenbyggede, ogs� noget forstyrrede, mindre langdysser.

Gl�n�: Er der resterne af en langdysse, ved Holsteinborg Nor, i det syd �stlige hj�rne af �en, helt nede ved kysten er der en gravh�j "Skosh�j", p� en eng ud mod Holsteinborg Nor, nord for Gl�n� skov "Hj�lmh�j", en anselig h�j og p� den lille � Fugleh�j i den nordlige ende af noret er der ogs� en lille h�j

Gryderupvej: P� toppen af Rovbjerg ligger en fredet gravh�j, som er blevet lidt beskadiget i forrige �rhundrede. Oprindelig var der 3 gravh�je p� bakken.
I "Rovbjerg" er der fundet en begravelse, fra �ldre bronzealder. I graven l� der et bronzesv�rd.

Helleholm: En 2 meter h�j bautasten.

Holsteinborg: Ved Rude en langdysse med 2 kamrer og et sammenskredet dyssekammer med sk�lgruber p� d�kstenen.
I skoven en runddysse og en langdysse, begge st�rkt forstyrrede, samt 8 h�je, de fleste er ret sm�. Flere steder langs kysten, s�ledes p� Orm�, mellem parken og Kalvn�s og �st for Bisserup, findes bopladser fra �ldre stenalder. Flere yngre stenalders bopladser kendes fra Holsteinborgs marker.
I en mose i Holsteinborg sogn er fundet h�ngekar, b�lteplade og rasleblik fra yngre bronzealder.
Et st�rre vikingetids s�lvfund fra Holsteinborg, fundet 1737 best�ende af 4 � 500 m�nter, er forsvundet.

Holteng�rdsvej: 2 langdysser, den ene ligger p� pl�nen foran Stigsn�sv�rket.

Holtenvej: Anselig gravh�j.

Kaneh�j M�llevej: Syd for "Br�ndestensdyssen". Langdysse med omgivende randsten og 1 kammer af 4 sidesten og 1 d�ksten.

Klarskovvej: Anselig gravh�j. I toppen udgravet hellekiste uden d�ksten.

Kors�r landevej, ved Atterup: "Femh�je" Fire anselige, bevoksede gravh�je, liggende i r�kke. En femte h�j er tidligere blevet sl�jfet.

Kors�r landevej: Vest for "Lyngbyg�rd" 2 h�je. Anselig tr�bevokset gravh�j nord for landevejen.
"Tvillingeh�je" 2 sammenbyggede h�je syd for vejen.

Kors�r landevej: �st for "Lyngbyg�rd":  Langdysse med kammer af 3 sidesten, 2 gangsten og en d�ksten, omsat med randsten.

Magleby: Ved Nordg�rdene en langdysse og en j�ttestue

Magleby Lung: I s�en ved Magleby Lung er ved t�rvesk�ring fundet en del stenalders oldsager, lerkar, en fiskeruse og tr�pile med k�lleformet forende. I mosen Magleby N�rrek�r er fundet 2 h�ngekar, b�ltesmykke, 3 vredne halsringe, 4 andre halsringe, 4 celter, mejsler, segl m.m. fra yngre bronzealder.

Neble: I et moseomr�de i Neble blev der efter 1980 fundet 4 massive armringe af guld. En femte ring, der er fundet tidligere, stammer sikkert fra det samme sted. De 5 ringe vejer tilsammen over 2,6 kg. De er sikker lokalt fremstillet, m�ske endda p� samme v�rksted. Ringene blev nedlagt som offer i mosen omkring 800 f. Kr.
Fra vikingetiden kendes 2 store skattefund, ved Neble blev der i 1989 under et lerkar der var lagt med bunden i vejret, fundet 160 m�nter ( is�r arabiske ) og brud s�lv m.m., og i 1993 blev der 1 km. �st for Neble ved Grisebjerg opsamlet en lignende s�lvskat med en v�gt p� 2,5 kg.
P� bakkedraget l�ngere mod nord ligger de to "Rolsh�je", men her har v�ret tre. Mest markant er dyssekammeret fra yngre stenalder med sine 7 sidesten og m�gtige d�ksten. Jordh�jen udenom er fjernet for mange �r siden.
P� det lave bakkedrag vest for Gryderupvej l� "Nedre Rolsh�j", men den blev sl�jfet i 1859. Ved den lejlighed fandt man p� sydsiden af h�jen en brandgrav fra yngre bronzealder ved en af randstenene.
Graven indeholdt et bronzesv�rd og 2 guldbelagte dobbeltknapper til et sv�rdgeh�ng. Graven er fra ca. �r 1000 f. Kr.
N�r ved sv�rdet l� der en s�nderbrudt urne af ler, og i denne vistnok to bronzeknive, en ornamenteret pincet og en lille tv�r�gget kniv.

Om�: Der er ingen fredede oldtidsminder p� �en, men resterne af en langdysse. P� begge sider af �ens sydspids er fundet et stort antal forarbejder til yngre stenalders flinte�kser, det tyder p� at her har v�ret et flintev�rksted.

Rennebjergvej: I skoven, tr�bevokset h�j, hvor j�ttestuekammer, best�ende af 8 sidesten og 2 d�ksten. 3 d�ksten over gangen ses.

Seved�: P� Lille Seved� fandtes 1837 resterne af en tinkande med 1177 hanseatiske m�nter, nedlagt omkring 1400.

Sor� Landevej: Kaneh�j: Mellem Sk�lsk�r og Eggeslevmagle ligger "Kaneh�j", en anselig gravh�j, som er tidligere rettersted, en af de sidste henrettelser her, i 1851, overv�rede H.C. Andersen. En sti f�rer gennem en lille lund til en trappe til h�jen. Et informationsskilt gengiver H.C. Andersens beretning fra " Mit livs eventyr" om det rystende indtryk, det gjorde p� ham, da han her overv�rede at en kvinde og 2 m�nd blev halshugget for mord.

Stigsn�s Landevej: Vest for vejen, nord for skolen. J�ttestuekammer, best�ende af 10 sidesten og 2 d�ksten. Herfra et betydeligt fund af oldsager og menneskeskeletter p� Nationalmuseet. Af skeletterne var s�rlig kranierne ejendommelige og afvigende fra de almindelige i j�ttestuerne forekommende, hvilket har givet anledning til udskilning af en s�rlig Borrebytype.
Brakh�j: Ved 3,7 km. stenen p� Stigsn�s Landevej er der et skilt mod Brakh�j. Med sine 6,5 m. er det en af de store h�je.

Stigsn�s skov: Runddysse, omsat med randsten. I midten et gravkammer delvis synligt.

Tj�reby, Krogen: H�j med J�ttestue, hvoraf 4 d�ksten over kammeret ses, samt del af indgangen. Langdysse, omsat med randsten. 4 sten midt p� h�jen, m�ske rester af kammer. "L�ddenh�j". Langdysse med omgivne randsten.
Syd vest for byen h�jen Bredh�j.

"Troldh�j" Gravh�j, med s�m�rke.

Vester b�gebjergvej: Kratbevokset gravh�j.

�ster B�gebjerg: Ved Noret, Langdysse, omsat med ca. 50 randsten og med gravkammer af 4 b�resten og en d�ksten.
Br�ndte mose: Nord for �ster B�gebjerg. Veds t�rvegravning blev der i 1828 fundet 2 bronzesv�rd og en stor spydspids, der var nedlagt som offer i kanten af mosen. Sv�rdene er importeret fra Sydvesttyskland eller Schweiz. Spydspidsen er fremstillet i Danmark. Fundet er dateret til ca. 700 f. Kr.

�sterhovedvej: "Tudeh�j". Anselig, bevokset gravh�j

Om�
Beliggende i Storeb�lt, skilt fra Agers� af det 43m dybe Om� sund. Oprindelig bestod Om� af  2 mor�ne�er, nordligst den h�je Skovbanke og sydligst den lave og j�vne del der rummer Om� by og Kirkehavn.
Om� er, ligesom Agers�, yndede turistm�l, der er en del sommerhuse p� �en. �en har f�rgeforbindelse til Stigsn�s, Sk�lsk�r.

Om� Kirke
Kirken er opf�rt 1828 p� Sk�lsk�r Kirkes bekostning og best�r af langhus og t�rn.
T�rnrummet tjener som v�benhus. En sengotisk malet altertavle: "Kristus og de sm� b�rn" - signeret Tony M�ller.
I middelalderen havde �en ingen kirke og beboerne tog til Sk�lsk�r Kirke hvor et kapel kaldet Om� kapel stadig eksistere.

Om� �-arkiv
Arkivet er oprettet 13. september 1997. Arkivet er privatejet med en
forening p� omkring 150 medlemmer.
�-arkivets samlinger i overskrifter:
Fyrets historie
Sl�gternes historie med angivelse af personr�kke, begivenheder og billedmateriale.
G�rdenes historier
Opsamling af s�der og skikke gennem �rtier
Kirkens historie
Skolens historie.

Orm�
� i Holsteinborg Nor mellem Holsteinborg og Gl�n�.
Orm� er mest kendt for skarvkolonier. Disse kolonier har bevirket at �ens vegetation stort set er spoleret.
F�r skarverne tog over var der hundredvis af tarmvridr�n, en lille tj�rneagtig plante.
I 1936 blev Orm� fredet p� initiativ af ejeren p� Holsteinborg Gods.
Orm� i dag byder p� dramatisk kontrast og ekstrem natur.

Tilbage

Til top af siden